01.10.2018

Nhập kho VL chính (V1) chưa trả tiền cho Công ty Xuân Hùng theo phiếu nhập mua số 01 ngày 02 tháng 01 năm 2016 số lượng 2.000kg; Đơn giá 9.500đ/kg, thuế suất thuế GTGT 10% kèm theo HĐ GTGT XH/11T số 0002152.

Định khoản kế toán:


Nợ 152 (V1): 19.000.000

Nợ 13311:       1.900.000

Có TK 3311 (Xuân Hùng): 20.900.000

>>Xem video

Tin trước: Báo cáo chi tiết TSCĐ

Tin tiếp: