Định khoản NV 01

01.10.2018

Nhập kho VL chính (V1) chưa trả tiền cho Công ty Xuân Hùng theo phiếu nhập mua số 0001 ngày 02 tháng 01 năm 2022 số lượng 2.000kg; Đơn giá 9.500đ/kg, thuế suất thuế GTGT 10% kèm theo HĐ GTGT XH/11T số 0002152.

Định khoản kế toán:


Nợ 1521 (V1): 19.000.000

Nợ 13311:       1.900.000

Có TK 3311 (Xuân Hùng): 20.900.000

>>Xem video

Tin trước: Báo cáo chi tiết TSCĐ

Tin tiếp: Định khoản NV 02