01.10.2018

Nhận được giấy báo nợ của ngân hàng ngày 03 tháng 01 năm 2016 về số tiền gửi (Tài khoản thanh toán) đã được ngân hàng chuyển trả cho Công ty Xuân Hùng là 40.000.000đ

Định khoản kế toán:


Nợ 3311: 40.000.000

Có TK 1121: 40.000.000

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: