Định khoản NV 03

01.10.2018

Nhận được giấy báo nợ của ngân hàng ngày 03 tháng 01 năm 2022 về số tiền gửi (Tài khoản thanh toán) đã được ngân hàng chuyển trả cho Công ty Xuân Hùng là 40.000.000 đồng.

Định khoản kế toán:


Nợ TK 3311 (Xuân Hùng): 40.000.000

Có TK 11211: 40.000.000

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 02

Tin tiếp: Định khoản NV 05