Định khoản NV 05

01.10.2018

Nhập kho hàng hoá G1 chưa trả tiền cho Công ty Xinh Xinh theo phiếu nhập mua số 0003 ngày 03 tháng 01 năm 2022, số lượng 4.000kg, Đơn giá 7.100đ/kg, thuế suất thuế GTGT 10%; kèm theo HĐ GTGT XX/11T số 0002233

Định khoản kế toán:


Nợ TK 1561 (G1): 28.400.000

Nợ TK 13311:         2.840.000

Có TK 3311 (Xinh Xinh): 31.240.000

>>Xem video

 

Tin trước: Định khoản NV 03

Tin tiếp: Định khoản NV 06