01.10.2018

Nhập kho hàng hoá G1 chưa trả tiền cho Công ty Xinh Xinh theo phiếu nhập mua số 03 ngày 03 tháng 01 năm 2016, số lượng 4.000kg, Đơn giá 7.100đ/kg, thuế suất thuế GTGT 10%; kèm theo HĐ GTGT XX/11T số 0002233

Định khoản kế toán:


Nợ TK 156 (G1): 28.400.000

Nợ TK 1331:         2.840.000

Có TK 3311 (Xinh Xinh): 31.240.000

>>Xem video

 

Tin trước:

Tin tiếp: