Định khoản nghiệp vụ 15

06.05.2019

Phiếu chi tiền mặt số 05 ngày 08 tháng 01 năm 2016  thanh toán tiền điện thoại là 3.080.000đ, trong đó thuế GTGT là 280.000, theo hóa đơn GTGT AB/11P. số 9585538 của Viễn thông Hà Nội VNPT ngày 02 tháng 01 năm 2016; phân bổ cho các đối tượng sử dụng:

– PX sản xuất:       500.000đ

– Bộ phận BH:      400.000đ

– Bộ phận QLDN: 1.900.000đ

Định khoản kế toán:

Nợ TK 6277:   500.000

Nợ TK 6417:   400.000

Nợ TK 6427: 1.900.000

Nợ TK 1331:   280.000

Có TK 1111: 3.080.000

>>Xem video

Tin trước: Định khoản nghiệp vụ 4

Tin tiếp: Định khoản nghiệp vụ số 57