Định khoản NV 15

06.05.2019

Phiếu chi tiền mặt số 0005 ngày 08 tháng 01 năm 2022  thanh toán tiền điện thoại là 3.080.000đ, trong đó thuế GTGT là 280.000, theo hóa đơn GTGT AB/11P. số 9585538 của Viễn thông Hà Nội VNPT ngày 02 tháng 01 năm 2022; phân bổ cho các đối tượng sử dụng:

– PX sản xuất:       500.000đ

– Bộ phận BH:      400.000đ

– Bộ phận QLDN: 1.900.000đ

 

Định khoản kế toán:

Nợ TK 62771:   500.000

Nợ TK 6417:   400.000

Nợ TK 6427: 1.900.000

Nợ TK 13311:   280.000

      Có TK 1111: 3.080.000

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 04

Tin tiếp: Định khoản NV 57