Định khoản NV 04

06.05.2019

Bảng kê thanh toán tạm ứng ngày 03 tháng 01 năm 2022  kèm theo các chứng từ có liên quan của nhân viên Nguyễn Văn Bốn về số vật liệu phụ (V2) đã mua và chi phí vận chuyển, bốc dỡ số vật liệu này:

– HĐ GTGT HH/11T số: 0003443 của Công ty Huy Hoàng; Số lượng: 1.000kg; Đơn giá 3.000đ/kg; Thuế suất thuế GTGT 10%

– Bảng kê chi phí vận chuyển bốc dỡ: 200.000 đồng

Vật liệu phụ (V2) đã được kiểm nhận và nhập kho đầy đủ theo phiếu nhập mua số 0002 ngày 03 tháng 01 năm 2022

Định khoản nhập mua:

Nợ TK 1522 (V2): 3.200.000

Nợ TK 13311:           300.000

Có TK 141 (Nguyễn Văn Bốn): 3.500.000

>>Xem video

Tin trước: Meliasoft2016 - Danh mục chứng từ khuyến mại

Tin tiếp: Định khoản NV 15