Định khoản nghiệp vụ số 57

06.05.2019

Trích BHXH, BHYT và BHTN theo tỷ lệ quy định (BHXH: 26%, BHYT: 4.5%, BHTN: 2%).

Theo số liệu đã có, bạn sẽ tính được các giá trị sau:

Định khoản kế toán:

Nợ TK 6221/ Có TK 3383: 7.200.000đ

Nợ TK 6221/Có TK 3384: 1.200.000đ

Nợ TK 6221/Có TK 3386: 400.000đ

Nợ TK 62711/ Có TK 3383: 2.700.000đ

Nợ TK 62711/Có TK 3384: 450.000đ

Nợ TK 62711/Có TK 3386: 150.000đ

Nợ TK 641/ Có TK 3383: 2.160.000đ

Nợ TK 641/Có TK 3384: 360.000đ

Nợ TK 641/Có TK 3386: 120.000đ

Nợ TK 6421/ Có TK 3383: 3.600.000đ

Nợ TK 6421/Có TK 3384: 600.000đ

Nợ TK 6421/Có TK 3386: 200.000đ

Nợ TK 33411/ Có TK 3383: 6.960.000đ

Nợ TK 33411/Có TK 3384: 1.305.000đ

Nợ TK 33411/Có TK 3386: 870.000đ

>>Xem video

 

 

Tin trước: Định khoản nghiệp vụ 15

Tin tiếp: 4 tháng đầu năm 2019, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,2%