Định khoản NV 07

01.10.2018

Xuất kho vật liệu để sản xuất sản phẩm theo phiếu xuất kho số 0001 ngày 05 tháng 01 năm 2022 Vật liệu chính (V1): 4.000 kg; Vật liệu phụ (V2): 800 kg.

Định khoản kế toán:


Nợ TK 6211: Tổng giá trị

       Có TK 1521 (V1):   4.000 kg * Đơn giá

       Có TK 1522 (V2): 800 kg * Đơn giá

Đơn giá vật tư sẽ được chương trình tự động cập nhật sau khi tính giá vốn hàng xuất.

>>Xem video

 

Tin trước: Định khoản NV 06

Tin tiếp: Định khoản NV 08