01.10.2018

Xuất kho vật liệu để sản xuất sản phẩm theo phiếu xuất kho số 01 ngày 05 tháng 01 năm 2016 Vật liệu chính (V1): 4.000kg; Vật liệu phụ (V2): 800kg

Định khoản kế toán:


Nợ TK 6211: Tổng giá trị

Có TK 1521 (V1):   4.000kg * Đơn giá

Có TK 1522 (V2): 800kg * Đơn giá

Đơn giá vật tư sẽ được chương trình tự động update sau khi tính giá vốn hàng xuất.

>>Xem video

 

Tin trước:

Tin tiếp: