01.10.2018

Phiếu xuất kho số 02 ngày 06 tháng 01 năm 2016  xuất 500 lít nhiên liệu (N1) sử dụng tại phân xưởng sản xuất

Định khoản kế toán:

Nợ TK 62721: Tổng giá trị

Có TK 1523 (N1): 500 lít * Đơn giá

Đơn giá sẽ được chương trình tự động update sau khi tính giá vốn hàng xuất.

>>Xem video

 

Tin trước:

Tin tiếp: