Định khoản NV 08

01.10.2018

Phiếu xuất kho số 0002 ngày 06 tháng 01 năm 2022  xuất 500 lít nhiên liệu (N1) sử dụng tại phân xưởng sản xuất

Định khoản kế toán:

Nợ TK 62721: Tổng giá trị

Có TK 1523 (N1): 500 lít * Đơn giá

Đơn giá sẽ được chương trình tự động cập nhật sau khi tính giá vốn hàng xuất.

>>Xem video

 

Tin trước: Định khoản NV 07

Tin tiếp: Định khoản NV 09