01.10.2018

Xuất kho 8.000kg G1 bán trực tiếp cho Công ty Đại Nam. HĐ GTGT CT/11T số 0001112 ngày 08 tháng 01 năm 2016, SL: 8.000kg; Giá bán chưa thuế GTGT 10.000đ/kg; Thuế suất thuế GTGT 10%. Tiền bán được khách hàng thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt theo phiếu thu số 01 ngày 08 tháng 01 năm 2016.

Định khoản kế toán:

Nợ TK 1111: 88.000.000

Có TK 5111: 80.000.000

Có 33311:       8.000.000

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: