Định khoản NV 09

01.10.2018

Xuất kho 8.000kg G1 bán trực tiếp cho Công ty Đại Nam. HĐ GTGT CT/11T số 0001112 ngày 08 tháng 01 năm 2022, SL: 8.000kg; Giá bán chưa thuế GTGT 10.000đ/kg; Thuế suất thuế GTGT 10%. Tiền bán được khách hàng thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt theo phiếu thu số 0001 ngày 08 tháng 01 năm 2022.

* Định khoản kế toán:

Nợ TK 1111: 88.000.000

      Có TK 5111: 80.000.000

      Có TK 33311:       8.000.000

 

* Bút toán giá vốn:

Nợ TK 6321 / Có TK 1561 (G1) : Giá trị sẽ được cập nhật sau khi thực hiện tính giá vốn hàng xuất

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 08

Tin tiếp: Định khoản NV 10