Định khoản NV 10

01.10.2018

Phiếu chi tiền mặt số 0003 ngày 08 tháng 01 năm 2022 nộp tiền vào ngân hàng 40.000.000 đồng và đã nhận được giấy báo có ngày 08 tháng 01 năm 2022 của ngân hàng

Định khoản kế toán:

Nợ TK 1121: 40.000.000

       Có TK 1111: 40.000.000

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 09

Tin tiếp: Định khoản NV 11