01.10.2018

Phiếu chi tiền mặt số 03 ngày 08 tháng 01 năm 2016 nộp tiền vào ngân hàng 40.000.000đ và đã nhận được giấy báo có ngày 08 tháng 01 năm 2016 của ngân hàng

Định khoản kế toán:

Nợ TK 1121: 40.000.000

Có TK 1111: 40.000.000

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: