01.10.2018

Chi tiền mặt để thanh toán lương cho công nhân theo phiếu chi số 04 ngày 08 tháng 01 năm 2016 số tiền là 20.000.000đ

Định khoản kế toán:

Nợ TK 3341: 20.000.000

Có TK 1111: 20.000.000

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: