Định khoản NV 13

01.10.2018

Chi tiền mặt để thanh toán lương cho công nhân theo phiếu chi số 0004 ngày 08 tháng 01 năm 2022 số tiền là 20.000.000 đồng

Định khoản kế toán:

Nợ TK 33411: 20.000.000

      Có TK 1111: 20.000.000

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 12

Tin tiếp: Định khoản NV 14