01.10.2018

Phiếu chi số 02 ngày 03 tháng 01 năm 2016, kèm theo HĐ GTGT BM/11T số 0001145 của Xí nghiệp vận tải Bình Minh, tiền vận chuyển, bốc dỡ hàng hoá G1: 2.000.000; thuế suất thuế GTGT 5%

Định khoản kế toán:


Nợ TK 156 (G1): 2.000.000

Nợ TK 1331:           100.000

Có TK 1111:         2.100.000

>>Xem video

 

Tin trước:

Tin tiếp: