01.10.2018

Xuất kho 2000m hàng G2 bán cho Công ty Tuấn Phong. Số tiền bán hàng được thể hiện trên hoá đơn GTGT  CT/11T số: 0001113 ngày 08 tháng 01 năm 2016;  Số lượng: 2.000m; Giá bán chưa thuế GTGT 16.000đ/m; Thuế suất thuế GTGT 10%. Khách hàng chưa thanh toán

Định khoản kế toán:

+ Doanh thu:

Nợ TK 1311 (Tuấn Phong): 35.200.000

Có TK 5111: 32.000.000

Có TK 33311:   3.200.000

+ Giá vốn:

Nợ TK 632: Số lượng * Giá vốn

Có TK 156: Số lượng * Giá vốn

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: Định khoản nghiệp vụ 16