Định khoản NV 17

01.10.2018

Tiền vận chuyển hàng G2 được thanh toán bằng TGNH là 1.050.000đ kèm theo HĐ GTGT BM/11T số 0001150 của Xí nghiệp vận tải Bình Minh tiền vận chuyển bốc  dỡ là 1.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 5%. DN đã nhận được Giấy báo nợ của Ngân hàng ngày 10 tháng 01 năm 2022.

 

Định khoản kế toán:

  1. Báo nợ ngân hàng

         Nợ TK 3311 (Bình Minh) : 1,050,000

                   Có TK 11211          :       1,050,000

  1. Chi phí vận chuyển

         Nợ TK  1561 (G2) : 1,000,000

         Nợ 13311              :      50,000

                  Có TK 3311 (Bình Minh) : 1,050,000

>>Xem video

Tin trước: Định khoản nghiệp vụ 16

Tin tiếp: Định khoản NV 18