01.10.2018

Tiền vận chuyển hàng G2 được thanh toán bằng TGNH là 1.050.000đ kèm theo HĐ GTGT BM/11T số 0001150 của Xí nghiệp vận tải Bình Minh tiền vận chuyển bốc  dỡ là 1.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 5%. DN đã nhận được Giấy báo nợ của Ngân hàng ngày 10 tháng 01 năm 2016

Định khoản kế toán:

Nợ TK 156 (G2): 1.000.000đ

Có TK 1331:  50.000đ

Có TK 1121:   1.050.000đ

>>Xem video

Tin trước: Định khoản nghiệp vụ 16

Tin tiếp: