Định khoản NV 18

01.10.2018

Xuất kho dụng cụ C1 dùng cho phân xưởng sản xuất theo phiếu xuất kho số 0005 ngày 10 tháng 01 năm 2022 số lượng là 120 cái và phân bổ dần trong 24 kỳ, bắt đầu từ tháng 1 năm 2022.

* Định khoản kế toán:

Nợ TK 2422: Tổng giá trị

      Có TK 1531 (C1):  120 cái * Đơn giá vốn

(Giá trị sẽ được tự động cập nhật sau khi thực hiện tính giá vốn hàng xuất)

 

* Phân bổ:

Nợ TK 62731: Tổng giá trị / 24 kỳ

      Có TK 2422: Tổng giá trị / 24 kỳ

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 17

Tin tiếp: Định khoản NV 19