01.10.2018

Xuất kho dụng cụ C1 dùng cho phân xưởng sản xuất theo phiếu xuất kho số 05 ngày 10 tháng 01 năm 2016 số lượng là 120 cái và phân bổ dần trong 24 kỳ, bắt đầu từ tháng 1 năm 2016

Định khoản kế toán:

Nợ TK 242: Tổng giá trị

Có TK 153 (C1):  120 cái * Đơn giá vốn

Phân bổ:

Nợ TK 6272: Tổng giá trị/24 kỳ

Có TK 242: Tổng giá trị/24 kỳ

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: