Định khoản NV 19

01.10.2018

Xuất kho sản phẩm ngày 10 tháng 01 năm 2022 số lượng 800sp để bán trực tiếp cho Công ty Hoàng Cung. Khách hàng nhận hàng tại kho và thanh toán bằng tiền mặt theo PT số 0002 ngày 10 tháng 01 năm 2022. Tiền bán hàng thể hiện trên HĐ CT/11T: 0001114

– Giá bán chưa có thuế GTGT: 15.000đ/sp

– Thuế suất thuế GTGT 10%

 

Định khoản kế toán:

* Doanh thu:

Nợ TK 1111: 13.200.000

      Có TK 5112:  12.000.000

      Có TK 33311: 1.200.000

* Giá vốn:

   Nợ TK 6322 / Có TK 15511(SP):  Giá trị sẽ được cập nhật sau khi tính giá vốn hàng xuất kho thành phẩm 

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 18

Tin tiếp: Định khoản NV 20