01.10.2018

Xuất kho sản phẩm ngày 10 tháng 01 năm 2016 SL 800sp để bán trực tiếp cho Công ty Hoàng Cung. Khách hàng nhận hàng tại kho và thanh toán bằng tiền mặt theo PT số 02 ngày 10 tháng 01 năm 2016. Tiền bán hàng thể hiện trên HĐ CT/11T: 0001114

– Giá bán chưa có thuế GTGT: 15.000đ/sp

– Thuế suất thuế GTGT 10%

Định khoản kế toán:

  • Doanh thu:

Nợ TK 1111: 13.200.000đ

Có TK 5112:  12.000.000đ

Có TK 33311: 1.200.000đ

  • Giá vốn:

Nợ TK 632: SL * Đơn giá vốn

Có TK 155(SP):  SL * Đơn giá vốn

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: