01.10.2018

Xuất kho sản phẩm ngày 10 tháng 01 năm 2016 bán cho Công ty TNHH Minh Quân số lượng là 100 sp, Tiền bán hàng thể hiện trên HĐ CT/11T số: 0001115

– Giá bán chưa có thuế GTGT: 15.000đ/sp

– Thuế suất thuế GTGT 10%.

Công ty TNHH Minh Quân hẹn thanh toán sau 5 ngày

Định khoản kế toán:

Nợ TK 1311 (Minh Quân): 1.650.000đ

Có TK 5112:  1.500.000đ

Có TK 33311: 150.000đ

  • Giá vốn:

Nợ TK 632: SL * Đơn giá vốn

Có TK 155:  SL * Đơn giá vốn

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: