Định khoản NV 20

01.10.2018

Xuất kho sản phẩm ngày 10 tháng 01 năm 2022 bán cho Công ty TNHH Minh Quân số lượng là 100 sp. Tiền bán hàng thể hiện trên HĐ CT/11T số: 0001115

– Giá bán chưa có thuế GTGT: 15.000đ/sp

– Thuế suất thuế GTGT 10%.

Công ty TNHH Minh Quân hẹn thanh toán sau 5 ngày

 

Định khoản kế toán:

  1. Doanh thu

         Nợ TK 1311 (Minh Quân): 1.650.000

                  Có TK 5112: 1.500.000

                  Có TK 33311:  150.000

  1. Giá vốn:

          Nợ TK 6322 / Có TK 15511 (SP): Giá trị sẽ được cập nhật sau khi tính giá vốn hàng xuất kho thành phẩm

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 19

Tin tiếp: Định khoản NV 21