Định khoản NV 21

01.10.2018

Nhận được giấy báo có ngày 10 tháng 01 năm 2022 của ngân hàng về khoản tiền bán hàng G2 do khách hàng thanh toán (Công ty Tuấn Phong)

Định khoản kế toán:

Nợ TK 11211: 35.200.000

      Có TK 1311 (Tuấn Phong):  35.200.000

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 20

Tin tiếp: Định khoản NV 22