01.10.2018

Nhận được giấy báo có ngày 10 tháng 01 năm 2016 của NH về khoản tiền bán hàng G2 do khách hàng thanh toán (Công ty Tuấn Phong)

Định khoản kế toán:

Nợ TK 1121: 35.200.000đ

Có TK 1311 (Tuấn Phong):  35.200.000đ

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: