Định khoản NV 22

01.10.2018

Mua một máy tiện trả bằng TGNH và đã nhận được Giấy báo nợ của NH ngày 10 tháng 01 năm 2022 về khoản tiền chuyển trả theo hoá đơn GTGT CK/11T số 0004455 của xí nghiệp cơ khí lắp máy số 2:

– Giá mua chưa có thuế GTGT: 30.000.000đ

– Thuế suất thuế GTGT:10%

– Tiền thuế GTGT: 3.000.000đ

– Tổng tiền thanh toán: 33.000.000đ

Tiền vận chuyển lắp đặt chạy thử được nhân viên Nguyễn Văn Bốn trả bằng tiền mặt theo phiếu chi số 0006 ngày 10 tháng 01 năm 2022 là 1.000.000đ

TSCĐ được đưa vào sử dụng và đăng ký sử dụng trong 6 năm. TSCĐ được mua bằng nguồn vốn khấu hao. (Biên bản giao nhận số: 01 ngày 10 tháng 01 năm 2022 mã tài sản 0105)

Định khoản kế toán

  • Hạch toán tiền mua tài sản

         Nợ TK 2112 :   30.000.000

         Nợ TK 13311 :   3.000.000

                  Có TK 11211 : 33.000.000

 

  • Hạch toán tiền vận chuyển lắp đặt, chạy thử

         Nợ TK 2112: 1.000.000

                  Có TK 1111: 1.000.000

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 21

Tin tiếp: Định khoản NV 23