01.10.2018

Phiếu chi tiền mặt số 07 ngày 10 tháng 01 năm 2016 kèm các chứng từ có liên quan (HĐ GTGT HB/11T số: 0005511của nhà hàng Hương Biển) về khoản tiền tiếp khách: Tiền hàng chưa thuế GTGT 1.200.00đ; Thuế suất thuế GTGT 10%

Định khoản kế toán

Nợ TK 6427: 1.200.000đ

Nợ TK 13311:  120.000đ

Có TK 1111: 1.320.000đ

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: