01.10.2018

Nhận được giấy báo có ngày 15 tháng 01 năm 2016 của ngân hàng về khoản tiền bán sản phẩm do khách hàng thanh toán (Công ty TNHH Minh Quân)

Định khoản kế toán

Nợ TK 1211: 1.650.000đ

Có TK 1311 (Minh Quân): 1.650.000đ

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: