Định khoản NV 24

01.10.2018

Nhận được giấy báo có ngày 15 tháng 01 năm 2022 của ngân hàng về khoản tiền bán sản phẩm do khách hàng thanh toán (Công ty TNHH Minh Quân)

Định khoản kế toán

Nợ TK 11211: 1.650.000

      Có TK 1311 (Minh Quân): 1.650.000

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 23

Tin tiếp: Định khoản NV 25