Định khoản NV 25

01.10.2018

Nhập kho sản phẩm hoàn thành số lượng: 8.000 SP theo phiếu nhập thành phẩm số 0001 ngày 16 tháng 01 năm 2022

Định khoản kế toán

Nợ TK 15511: 8.000SP * Đơn giá

      Có TK 1541: 8.000SP * Đơn giá

Giá trị được cập nhật sau khi tính giá thành sản phẩm.

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 24

Tin tiếp: