01.10.2018

Nhập kho sản phẩm hoàn thành số lượng: 8.000 SP theo phiếu nhập thành phẩm số 01 ngày 16 tháng 01 năm 2016

Định khoản kế toán

Nợ TK 1551: 8.000SP * Đơn giá

Có TK 154: 8.000SP * Đơn giá

Giá trị được update sau khi tính giá thành sản phẩm

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: