01.10.2018

Xuất kho gửi bán sản phẩm cho Công ty Hoàng Hải theo phiếu xuất kho  số 06 ngày 16 tháng 01 năm 2016 số lượng là 3.000 SP

Định khoản kế toán

Nợ TK 157: 3000 SP * Đơn giá

Có TK 155: 3000 SP * Đơn giá

Giá trị được update sau khi tính giá thành sản phẩm

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 25

Tin tiếp: