01.10.2018

Xuất kho bán trực tiếp cho Công ty Hoa Hồng ngày 16 tháng 01 năm 2016 số lượng là 2.000 SP. Khách hàng nhận hàng tại kho và chưa thanh toán tiền. Tiền bán hàng thể hiện trên HĐ CT/11T số: 0001116

– Giá bán chưa có thuế GTGT: 15.000đ/sp

– Thuế suất thuế GTGT 10%

Định khoản kế toán

  • Doanh thu:

Nợ TK 1311 (Hoa Hồng): 33.000.000đ

Có TK 5112: 30.000.000đ

Có TK 33311: 3.000.000đ

  • Giá vốn

Nợ TK 632: Giá trị được update sau khi tính giá vốn hàng xuất

Có TK 155: Giá trị được update sau khi tính giá vốn hàng xuất

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: