01.10.2018

Phiếu chi tiền mặt số 08 ngày 16 tháng 01 năm 2016 về khoản tiền vận chuyển sản phẩm đi bán: 800.000đ

Định khoản kế toán

Nợ TK 6417: 800.000đ

Có TK 1111: 800.000đ

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: