01.10.2018

Phiếu chi tiền mặt số 09 ngày 16 tháng 01 năm 2016 về khoản tiền ứng cho công nhân viên mượn để ủng hộ đồng bào bị thiên tai là 2.000.000đ.

Định khoản kế toán

Nợ TK 141: 2.000.000đ

Có TK 1111: 2.000.000đ

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: