01.10.2018

Phiếu thu tiền mặt số 03 ngày 16 tháng 01 năm 2016 khoản tiền do khách hàng (Công ty Hoa Hồng) thanh toán nợ là 15.000.000đ.

Định khoản kế toán

Nợ TK 1111: 15.000.000đ

Có TK 1311: 15.000.000đ

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: