01.10.2018

Ngày 20 tháng 01 năm 2016 nhận được chứng từ chấp nhận thanh toán của khách hàng (Công ty Hoàng Hải) về số SP đã gửi bán. Tiền bán hàng được thể hiện trên HĐ CT/11T số: 0001117

– Giá bán chưa có thuế GTGT: 15.000đ/sp

– Thuế suất thuế GTGT 10%.

Định khoản kế toán

  • Doanh thu

Nợ TK 1311 (Hoàng Hải): 49.500.000đ

Có TK 5112: 45.000.000đ

Có TK 33311: 4.500.000đ

  • Giá vốn

Nợ TK 632: Giá trị được update sau khi tính giá vốn hàng xuất

Có TK 157: Giá trị được update sau khi tính giá vốn hàng xuất

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: