01.10.2018

Ngày 21 tháng 01 năm 2016 nhận được giấy báo có của NH về khoản tiền của khách hàng (Công ty Hoàng Hải) thanh toán là 35.000.000đ.

Định khoản kế toán

Nợ TK1121: 35.000.000đ

Có TK 1311(Hoàng Hải): 35.000.000đ

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: