01.10.2018

Nhập kho hàng G1 chưa thanh toán tiền cho Công ty Xinh Xinh kèm theo HĐ GTGT XX/11T số: 0002248 :

– Giá mua chưa thuế : 4.000kg x 7.100đ/kg

– Thuế suất thuế GTGT: 10%

Hàng G1 đã được nhập kho đầy đủ theo phiếu nhập mua số 05 ngày 21 tháng 01 năm 2016.

Định khoản kế toán

Nợ TK156 (G1): 28.400.000đ

Nợ TK 13311: 2.840.000đ

Có TK 3311(Xinh Xinh): 31.240.000đ

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: