01.10.2018

Xuất kho hàng G1 để bán trực tiếp cho Công ty Minh Quân ngày 25 tháng 01 năm 2016 số lượng 2.000kg. Tiền bán hàng thể hiện trên HĐ CT/11T số: 0001118

– Giá bán chưa có thuế GTGT: 10.000đ/sp

– Thuế suất thuế GTGT 10%.

Công ty đã nhận tiền đầy đủ, theo PT số 04 ngày 25 tháng 01 năm 2016.

Định khoản kế toán

  • Doanh thu

Nợ TK 1111: 22.000.000đ

Có TK 5111: 20.000.000đ

Có TK 33311: 2.000.000đ

  • Giá vốn

Nợ TK 632: Giá trị được update sau khi tính giá vốn hàng xuất

Có TK 156: Giá trị được update sau khi tính giá vốn hàng xuất

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: