01.10.2018

Tạm nộp thuế thu nhập theo thông báo thuế TNDN của cơ quan thuế là 8.000.000đ và NH đã gửi giấy báo nợ ngày 25 tháng 01 năm 2016 về khoản thanh toán số thuế này cho cơ quan thuế.

Định khoản kế toán

Nợ TK 3334: 8.000.000đ

Có TK 11211: 8.000.000đ

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 36

Tin tiếp: Định khoản NV 38