01.10.2018

Ngày 25 tháng 01 năm 2016 tạm trích lập các quỹ theo bảng kê sau:

– Quỹ khen thưởng: 5.000.000đ

– Quỹ phúc lợi: 6.000.000đ.

Định khoản kế toán

Nợ TK 4211: 11.000.000đ

Có TK 3531: 5.000.000đ

Có TK 3532: 6.000.000đ

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: