Định khoản NV 38

01.10.2018

Ngày 25 tháng 01 năm 2022 tạm trích lập các quỹ theo bảng kê sau:

– Quỹ khen thưởng: 5.000.000

– Quỹ phúc lợi: 6.000.000

 

Định khoản kế toán

Nợ TK 4211: 11.000.000

        Có TK 3531: 5.000.000

        Có TK 3532: 6.000.000

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: Định khoản NV 39