01.10.2018

Phiếu chi tiền mặt số 11 ngày 25 tháng 01 năm 2016 chi tiền tổ chức cho công nhân tham quan di tích lịch sử 1.800.000đ.

Định khoản kế toán

Nợ TK 3532: 1.800.000đ

            Có TK 1111: 1.800.000đ

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: