Định khoản NV 39

01.10.2018

Phiếu chi tiền mặt số 0011 ngày 25 tháng 01 năm 2022 chi tiền tổ chức cho công nhân tham quan di tích lịch sử 1.800.000đ.

 

Định khoản kế toán

Nợ TK 3532: 1.800.000

            Có TK 1111: 1.800.000

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 38

Tin tiếp: Định khoản NV 40