01.10.2018

Nhập kho công cụ dụng cụ theo phiếu nhập mua số 06 ngày 26 tháng 01 năm 2016 chưa thanh toán tiền theo HĐ GTGT HH/11T số: 0003449, ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Công ty Huy Hoàng. Trị giá ghi trên HĐ như sau:

– Giá mua chưa thuế:

+ Dụng cụ C1: 100 cái x 50.000đ/cái

+ Dụng cụ C2: 30 chiếc x 145.000đ/chiếc

-Thuế suất thuế GTGT: 10%

Định khoản kế toán

Nợ TK 153 (C1): 5.000.000đ

Nợ TK 153 (C2): 4.350.000đ

Nợ TK 13311: 935.000đ

Có TK 3311: 10.285.000đ

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: