Định khoản NV 40

01.10.2018

Nhập kho công cụ dụng cụ theo phiếu nhập mua số 0006 ngày 26 tháng 01 năm 2022 chưa thanh toán tiền theo HĐ GTGT HH/11T số: 0003449, ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Công ty Huy Hoàng. Trị giá ghi trên HĐ như sau:

– Giá mua chưa thuế:

+ Dụng cụ C1: 100 cái x 50.000đ/cái

+ Dụng cụ C2: 30 chiếc x 145.000đ/chiếc

-Thuế suất thuế GTGT: 10%

 

Định khoản kế toán

Nợ TK 1531 (C1) : 5.000.000

Nợ TK 1531 (C2) : 4.350.000

Nợ TK 13311 : 935.000

     Có TK 3311 (Công ty Huy Hoàng) : 10.285.000

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 39

Tin tiếp: Định khoản NV 41