01.10.2018

Phiếu thu tiền mặt số 05 ngày 26 tháng 01 năm 2016 rút TGNH về quỹ tiền mặt 100.000.000đ kèm theo GBN ngày 26 tháng 01 năm 2016.

Định khoản kế toán

Nợ TK 1111: 100.000.000đ

Có TK 1121: 100.000.000đ

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: