01.10.2018

Phiếu chi tiền mặt số 12 ngày 27 tháng 01 năm 2016 chi tiền trả cho Công ty Huy Hoàng là 10.065.000đ.

Định khoản kế toán

Nợ TK 3311 (Huy Hoàng): 10.065.000đ

Có TK 1111: 10.065.000đ

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: