Định khoản NV 42

01.10.2018

Phiếu chi tiền mặt số 0012 ngày 27 tháng 01 năm 2016 chi tiền trả cho Công ty Huy Hoàng là 10.065.000đ.

 

Định khoản kế toán

Nợ TK 3311 (Công ty Huy Hoàng): 10.065.000

    Có TK 1111: 10.065.000

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 41

Tin tiếp: Định khoản NV 43