01.10.2018

Phiếu chi tiền mặt số 13 ngày 27 tháng 01 năm 2016 chi mua VPP đưa vào sử dụng ngay ở bộ phận QLDN có giá trị thanh toán là 550.000đ trong đó thuế GTGT 50.000đ kèm theo HĐ GTGT HH/11A số 0005566 của cửa hàng văn phòng phẩm Hồng Hà.

Định khoản kế toán

Nợ TK 6427: 500.000đ

Nợ TK 13311: 50.000đ

Có TK 1111: 550.000đ

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: