01.10.2018

Phiếu chi số 14 ngày 27 tháng 01 năm 2016 chi tạm ứng cho Bùi văn Nhất thực hiện công việc thu mua vật liệu là 10.000.000đ.

Định khoản kế toán

Nợ TK 1411: 10.000.000đ

Có TK 1111: 10.000.000đ

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 43

Tin tiếp: Định khoản NV 45