01.10.2018

Khách hàng Công ty Minh Quân trả lại 200 kg hàng G1 do phát hiện không đảm bảo phẩm chất theo hóa đơn MQ/11T số 0002300. DN đã nhập lại kho số hàng này theo và đã chi tiền mặt theo PC số 15 ngày 28 tháng 01 năm 2016 số tiền là 2.200.000đ để hoàn trả cho khách hàng.

Định khoản kế toán

Nợ TK 5213: 2.000.000đ

Nợ TK 33311: 200.000đ

Có TK 1111: 2.200.000đ

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: