Định khoản NV 46

01.10.2018

Ngày 28 tháng 01 năm 2016, theo yêu cầu của Công ty Hoàng Hải DN đã giảm giá bán cho số SP đã bán ở nghiệp vụ 32 là 3% trên giá bán chưa có thuế. DN đã lập chứng từ giảm giá Hóa đơn CT/11T số: 0001119 và tính trừ vào số tiền khách hàng còn nợ.

Định khoản kế toán

Nợ TK 5212: 1.350.000

Nợ TK 33311: 135.000

     Có TK 1311 (Công ty Hoàng Hải) : 1.485.000đ

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 45

Tin tiếp: Định khoản NV 47