01.10.2018

Phiếu chi tiền mặt số 16 ngày 28 tháng 01 năm 2016 chi tiền mua trái phiếu kho bạc có mệnh giá 10.000.000đ, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 6% năm và lĩnh định kỳ hàng năm.

Định khoản kế toán

Nợ TK 1212: 10.000.000đ

Có TK 1111: 10.000.000đ

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: