Định khoản NV 47

01.10.2018

Phiếu chi tiền mặt số 0016 ngày 28 tháng 01 năm 2016 chi tiền mua trái phiếu kho bạc có mệnh giá 10.000.000đ, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 6% năm và lĩnh định kỳ hàng năm.

 

Định khoản kế toán

Nợ TK 1212: 10.000.000

        Có TK 1111: 10.000.000

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 46

Tin tiếp: Định khoản NV 48