01.10.2018

Ngày 30 tháng 01 năm 2016 nhận bảng kê thanh toán tạm ứng của Bùi văn Nhất đã được duyệt kèm theo các chứng từ bao gồm:

– Phiếu nhập mua số: 07 ngày 30 tháng 01 năm 2013 theo HĐ GTGT HH/11T số: 0003461 của công ty Huy Hoàng:

+ Nhiên liệu (N1): 1.000 lít x 5.000đ/lít = 5.000.000đ

+ Phí xăng dầu (Nhiên liệu N1): 50.000đ

+ VL phụ (V2): 800kg x 5.000đ/kg = 4.000.000đ

+ Thuế GTGT: 9.000.000đ x 10% = 900.000đ

Cộng: 9.950.000đ

– HĐ GTGT BM/11T số: 0001161 của xí nghiệp vận tải Bình Minh: Tiền vận chuyển: 600.000đ; tiền thuế GTGT 30.000đ, trong đó tiền vận chuyển được phân bổ cho nhiên liệu (N1) 350.000đ, vật liệu phụ (V2) 250.000đ.

DN đã chi tiền măt thanh toán khoản vượt ứng cho nhân viên Bùi văn Nhất theo PC số 18 ngày 30 tháng 01 năm 2016.

Định khoản kế toán

1. Nhập mua hàng

Nợ TK 1523 (N1): 5.050.000đ

Nợ TK 1522 (V2): 4.000.000đ

Nợ TK 13311: 900.000đ

Có TK 141: 9.950.000đ

2. Tiền chi phí vận chuyển

Nợ TK 1523 (N1): 350.000đ

Nợ TK 1522 (V2): 250.000đ

Nợ TK 13311: 30.000đ

Có TK 141: 630.000đ

3. Chi tiền thanh toán khoản vượt ứng

Nợ TK 141: 580.000đ

Có TK 1111: 580.000đ

>>Xem video

 

Tin trước:

Tin tiếp: