Định khoản NV 51

01.10.2018

Chi tiền mặt thanh toán tiền lắp đặt hệ thống chiếu sáng cửa hàng bán SP theo PC số 20 ngày 30 tháng 01 năm 2016, số tiền 12.000.000đ. Khoản chi này được phân bổ cho 12 kỳ và kế toán đã phân bổ cho kỳ này.

Định khoản kế toán

    • Thanh toán tiền lắp đặt:

          Nợ TK 2421: 11.000.000

          Nợ TK 6417:   1.000.000

                     Có TK 1111: 12.000.000

  • Phân bổ:

          Nợ TK 6417: 1.000.000

                     Có TK 2421: 1.000.000

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 50

Tin tiếp: Định khoản NV 52