01.10.2018

Chi tiền mặt thanh toán tiền lắp đặt hệ thống chiếu sáng cửa hàng bán SP theo PC số 20 ngày 30 tháng 01 năm 2016, số tiền 12.000.000đ. Khoản chi này được phân bổ cho 12 kỳ và kế toán đã phân bổ cho kỳ này.

Định khoản kế toán

  • Thanh toán tiền lắp đặt:

Nợ TK 2421: 11.000.000đ

Nợ TK 6417: 1.000.000đ

Có TK 1111: 12.000.000đ

  • Phân bổ:

Nợ TK 6423: 1.000.000đ

Có TK 2421: 1.000.000đ

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: