Định khoản NV 52

01.10.2018

Phiếu thu số 0006 ngày 30 tháng 01 năm 2016 thu tiền do khách hàng (Công ty Hoa Hồng) thanh toán 8.000.000đ.

Định khoản kế toán

Nợ TK 1111: 8.000.000

         Có TK 1311 (Công ty Hoa Hồng): 8.000.000

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 51

Tin tiếp: Định khoản NV 53