01.10.2018

Phiếu thu số 06 ngày 30 tháng 01 năm 2016 thu tiền do khách hàng (Công ty Hoa Hồng) thanh toán 8.000.000đ.

Định khoản kế toán

Nợ TK 1111: 8.000.000đ

Có TK 1311 (Hoa Hồng): 8.000.000đ

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: