01.10.2018

Ngày 31 tháng 01 năm 2016 lập bảng kê khấu trừ lương công nhân:

– Khấu trừ tạm ứng còn thừa chưa thanh toán của nhân viên Nguyễn văn Bốn: 300.000đ

– Tiền ủng hộ đồng bào bị thiên tai: 2.000.000đ.

Định khoản kế toán

Nợ TK 33411: 2.300.000đ

Có TK 141 (Công nhân): 2.000.000đ

Có TK 141 (Nguyễn Văn Bốn): 300.000đ

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: