01.10.2018

Phiếu chi tiền mặt số 21 ngày 31 tháng 01 năm 2016 chi tiền thanh toán cho công ty cấp nước kèm theo HĐ GTGT NC/11T của Công ty nước sạch số: 0008811 là 3.850.000đ trong đó thuế GTGT: 350.000đ. Phân bổ cho:

– PX sản xuất: 2.200.000đ

– Bộ phận BH: 500.000đ

– Bộ phận QLDN: 800.000đ

Định khoản kế toán

Nợ TK 6277: 2.200.000đ

Nợ TK 6417: 500.000đ

Nợ TK 6427: 800.000đ

Nợ TK 13311: 350.000đ

Có TK 1111: 3.850.000đ

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: