Định khoản NV 54

01.10.2018

Phiếu chi tiền mặt số 0021 ngày 31 tháng 01 năm 2016 chi tiền thanh toán cho công ty cấp nước kèm theo HĐ GTGT NC/11T của Công ty nước sạch số: 0008811 là 3.850.000đ trong đó thuế GTGT: 350.000đ. Phân bổ cho:

– PX sản xuất: 2.200.000đ

– Bộ phận BH: 500.000đ

– Bộ phận QLDN: 800.000đ

 

Định khoản kế toán

      Nợ TK 6277: 2.200.000

      Nợ TK 6417: 500.000

      Nợ TK 6427: 800.000

      Nợ TK 13311: 350.000

                Có TK 1111: 3.850.000

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 53

Tin tiếp: Định khoản NV 55