01.10.2018

Ngày 31 tháng 01 năm 2016 phát hành trái phiếu bán ra thị trường số lượng 5.000 trái phiếu mệnh giá: 100.000đ, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 12%/năm, lãi trả sau; đã bán được toàn bộ số trái phiếu phát hành với giá bán: 105.000đ/trái phiếu. Toàn bộ trái phiếu phát hành được bán và thu về bằng tiền mặt theo Phiếu thu số 07.

Định khoản kế toán

Nợ TK 1111: 525.000.000đ

Có TK 343112: 500.000.000đ

Có TK 34313: 25.000.000đ

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: