Định khoản NV 56

01.10.2018

Ngày 31 tháng 01 năm 2022 kế toán lập bảng tổng hợp phân bổ tiền lương cho các đối tượng sử dụng như sau:

– Công nhân sản xuất SP : 40.000.000đ

– Nhân viên phân xưởng: 15.000.000đ

– Nhân viên bán hàng: 12.000.000đ

– Nhân viên quản lý doanh nghiệp: 20.000.000đ.

 

Định khoản kế toán

Nợ TK 6221: 40.000.000

Nợ TK 6271: 15.000.000

Nợ TK 6411: 12.000.000

Nợ TK 6421: 20.000.000

        Có TK 3341: 87.000.000

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 55

Tin tiếp: Định khoản NV 58