Định khoản NV 58

01.10.2018

Trích khấu hao TSCĐ ( tính theo chức năng tự động trong phần mềm)

– Bộ phận sản xuất:                      4.305.556

– Bộ phận bán hàng:                     7.500.000

– Bộ phận quản lý doanh nghiệp :   2.000.000

 

Định khoản kế toán

Nợ TK 6274: 4.305.556 

Nợ TK 6414: 7.500.000

Nợ TK 6424: 2.000.000

              Có TK 2141: 13.805.556

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 56

Tin tiếp: Định khoản NV 59