01.10.2018

Trích khấu hao TSCĐ ( tính theo chức năng tự động trong phần mềm)

– Bộ phận sản xuất:                      4.305.556

– Bộ phận bán hàng:                     7.500.000

– Bộ phận quản lý doanh nghiệp :   2.000.000

Định khoản kế toán

Nợ TK 6274: 4.305.556 (BP Sản xuất)

Nợ TK 6414: 7.500.000 (BP Bán hàng)

Nợ TK 6424: 2.000.000đ (BP Quản lý)

Có TK 2141: 13.805.556đ

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: